Wybierz kraj
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Prywatność w HRG

Prosimy osoby podróżujące klientów HRG, którzy przeszli na relację administrator-administrator, o

zapoznanie się z Polityką prywatności Hogg Robinson Group.

WPROWADZENIE

Hogg Robinson Ltd. i spółki zależne (zwane łącznie „HRG“, „my“, „nas“ i „nasz“) poważnie traktują swoje obowiązki w zakresie ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe w trakcie naszej działalności gospodarczej, w tym:

 • Jakie dane osobowe zbieramy oraz kiedy i dlaczego je wykorzystujemy;
 • W jaki sposób udostępniamy informacje HRG i naszym dostawcom usług, organom regulacyjnym i innymi stronom trzecim;
 • Udzielanie informacji na temat plików cookie;
 • Globalny transfer danych osobowych;
 • Jak chronimy i przechowujemy dane osobowe;
 • Dostępne przepisy pomagające w zarządzaniu prywatnością;
 • W jaki sposób można się z nami skontaktować, aby uzyskać dodatkowe

 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność. Będziemy przechowywać, przetwarzać i przekazywać wyłącznie te dane osobowe, które zbieramy o Tobie i które identyfikują Cię osobiście zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi warunkami określonymi w punkcie (punktach) dotyczącym zbierania danych osobowych („Warunki zbierania danych”). W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy Warunkami zbierania danych a niniejszą polityką prywatności pierwszeństwo mają Warunki zbierania danych.

Podmiotem HRG odpowiedzialnym za dane osobowe będzie członek HRG, który pierwotnie zbierał informacje od Ciebie lub o Tobie. Zostanie to wyjaśnione w oddzielnych powiadomieniach na temat ochrony prywatności udostępnianych po pierwszym zebraniu danych osobowych przez podmiot HRG, na przykład w przypadku, gdy Ty lub firma, w której pracujesz, angażuje się w naszą działalność w związku z naszymi usługami.

Możesz dowiedzieć się więcej o HRG, w tym o lokalizacjach geograficznych, na stronie

www.hrgworldwide.com lub kontaktując się z nami za pomocą informacji znajdujących się w sekcji „Kontakt”.

Polityka prywatności – dane zbierane i przetwarzane za pośrednictwem naszej strony

internetowej (stron internetowych)

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych, które zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem strony internetowej (stron internetowych), na której się znajdują. Nie ma ona zastosowania do zbierania i

przetwarzania danych w związku z usługami podróżnymi, które HRG zapewnia Tobie lub firmie, dla której pracujesz, gdzie prawa i obowiązki HRG są określone w umowach zawartych w celu świadczenia tych usług i/lub powiadomieniach o prywatności dostarczonych osobno.

Jeśli jesteś osobą podróżującą klienta HRG, który przeszedł na relację administrator-administrator i chcesz

dowiedzieć się więcej o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych w związku z usługami podróżnymi

świadczonymi przez HRG Tobie lub firmie, w której pracujesz, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Hogg Robinson Group znajdującą się poniżej.

Linki zewnętrzne do stron internetowych osób trzecich znajdziesz na naszej stronie internetowej. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy korzystania ze strony internetowej osób trzecich.

 

Jakie dane osobowe zbieramy oraz kiedy i dlaczego je wykorzystujemy

Kiedy zbieramy informacje

Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane osobowe zbieramy o Tobie, jeśli:

 

 • Korzystasz z naszych stron internetowych (w tym naszej strony poświęconej relacjom z inwestorem);
 • Kontaktujesz się z nami za pomocą informacji w sekcji „Kontakt” lub wypełniasz zapytanie lub inne

formularze na stronie.

 

Jakie informacje zbieramy

Możemy zbierać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, w tym:

 

 • Informacje, które podajesz podczas korzystania z usługi „Kontakt” lub wypełniania zapytania lub innych formularzy na stronie (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
 • Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy zachować zapis tej

 

Zawsze należy podać dokładne dane osobowe i zgodzić się na ich aktualizację w razie potrzeby w sposób

określony poniżej. Należy także zgodzić się, że w przypadku braku jakiejkolwiek aktualizacji, możemy założyć, że podane przez Ciebie dane osobowe są poprawne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Korzystamy z podanych przez Ciebie danych osobowych w celu skontaktowania się z Tobą i dostarczenia

informacji lub usług, o które prosiłeś/-aś i załatwienia wszelkich spraw powstałych w wyniku tego kontaktu; i/lub umożliwienia członkowi Hogg Robinson Group i/lub sieci partnerów HRG skontaktowania się z Tobą i dostarczenia informacji lub usług, o które prosiłeś/-aś i załatwiania wszelkich spraw wynikających z tego kontaktu.

Podstawa prawna wykorzystywania Twoich danych osobowych

Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że dysponujemy odpowiednią podstawą prawną, aby to zrobić. Może to być spowodowane tym, że:

 

 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych znajduje się w naszym uzasadnionym interesie jako organizacji komercyjnej (na przykład, aby komunikować się z Tobą, gdy jest to

wymagane w związku z naszymi usługami oraz aby ulepszyć nasze strony internetowe i usługi) – w takich przypadkach będziemy zawsze dbać o Twoje dane w sposób proporcjonalny i respektujący Twoje prawa do prywatności, a Ty masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji Prawa ustawowe pomocne w zarządzaniu Twoją prywatności; i/lub

 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania

odpowiedniego zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, na przykład do ujawnienia informacji wymaganych przez organy podatkowe, organy ścigania i/lub nasze organy regulacyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podstawy prawnej, w związku z którą przetwarzamy dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji w sekcji „Kontakt”.

 

Jak udostępniamy Twoje dane

Udostępniamy Twoje dane w sposób i dla celów opisanych poniżej:

 

 • członkom spółek Hogg Robinson Group i/lub sieci partnerów HRG do celów określonych w powyższej sekcji oraz w innych przypadkach, gdy jest to konieczne do świadczenia usług lub zarządzania naszą firmą;
 • stronom trzecim, które zarządzają naszą firmą i dostarczają usługi. Należą do nich dostawcy pamięci masowej wykorzystywani do działania strony internetowej i/lub dostarczania którejkolwiek z usług

 

świadczonych za jej pośrednictwem (dostawcy ci nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych, chyba że podano inaczej na stronie);

 • w przypadku gdy jesteśmy do tego zobowiązani wobec organów regulacyjnych, w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i zasad oraz żądań organów ścigania, organów

regulacyjnych i innych agencji rządowych;

 • przyszłemu nabywcy niektórych lub wszystkich naszych aktywów lub, w stosownych przypadkach, aktywów wszystkich lub części spółek Hogg Robinson Group; i
 • w mało prawdopodobnym przypadku, gdy uważamy w dobrej wierze, że jesteśmy do tego zobowiązani, aby chronić prawa/własność nasze lub naszych klientów i/lub ich pracowników.

 

Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy oraz utrzymujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zasady i

procedury opracowane w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty, lub

nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do takich informacji, stosownie do charakteru tych informacji. Środki, które podejmujemy, obejmują nałożenie na naszych pracowników i usługodawców wymogu

zachowania poufności, niszczenie lub trwałe anonimizowanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, oraz wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa sieci i systemu.

Przechowywanie Twoich informacji

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, jak wyjaśniono w niniejszym powiadomieniu. W niektórych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres, na przykład gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z

wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi i księgowymi.

W szczególnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w celu posiadania dokładnego zapisu Twoich transakcji z nami w przypadku jakichkolwiek skarg lub sporów, lub jeśli rozsądnie uważamy, że istnieje możliwość sporu dotyczącego Twoich danych osobowych lub transakcji.

Używanie plików cookie

Informacje na temat korzystania z plików cookie na tej stronie są określone w Polityce plików cookie.

Międzynarodowe transfery

HRG działa na skalę globalną. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i

przechowywane w krajach spoza UE, w tym w Stanach Zjednoczonych, które podlegają innym standardom

ochrony danych. HRG podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych

jest zgodne z obowiązującym prawem i starannie zarządzane w celu ochrony Twoich praw i interesów związanych z prywatnością, a transfery są ograniczone do krajów, które są uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej lub w których możemy uznać, że istnieją alternatywne rozwiązania

mające na celu ochronę Twoich praw do prywatności. W tym celu, gdy otrzymujemy wnioski o informacje od organów ścigania lub organów nadzoru, starannie sprawdzamy te wnioski przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Masz prawo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które

wprowadziliśmy (w tym kopię odpowiednich zobowiązań umownych), aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych, gdy są przekazywane, jak wspomniano powyżej.

Twoje prawa

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, a w niektórych przypadkach w zależności od czynności przetwarzania, które podejmujemy, masz prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 

Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, aby potwierdzić Twoją tożsamość i ze względów bezpieczeństwa, przed ujawnieniem żądanych danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład, jeśli Twoje żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

Możesz egzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami za pomocą informacji w sekcji „Kontakt”. Z zastrzeżeniem prawnych i innych dopuszczalnych względów podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby szybko odpowiedzieć na Twój wniosek lub poinformować Cię, czy potrzebujemy dalszych informacji, aby spełnić Twoją prośbę.

Nie zawsze jesteśmy w stanie w pełni odpowiedzieć na Twoją prośbę, na przykład, jeśli miałoby to wpływ na obowiązek zachowania poufności wobec innych osób lub jesteśmy uprawnieni do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo poprosić, abyśmy przekazali Ci kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy, i masz prawo

do otrzymania informacji; (a) źródło Twoich danych osobowych; (b) cele, podstawy prawne i metody

przetwarzania; (c) tożsamość administratora danych; oraz (d) podmioty lub kategorie podmiotów, którym można przekazać dane osobowe.

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy sprostowali błędne dane osobowe. Możemy próbować zweryfikować poprawność danych osobowych przed ich skorygowaniem.

Możesz również poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, gdy:

 

 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; lub
 • wycofałeś/-aś swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych opierało się na zgodzie); lub
 • wyegzekwowano Twoje prawo do sprzeciwu (patrz „Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Twoich danych osobowych” poniżej); lub

 • zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub
 • w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega

 

Nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Twojej prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli

przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne:

 

 • w związku ze zgodnością z obowiązkiem prawnym; lub
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko w przypadkach, gdy:

 

 • ich rzetelność jest kwestionowana, aby umożliwić nam sprawdzenie ich dokładności; lub
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz usunąć danych; lub
 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal potrzebujemy ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • skorzystałeś/-aś z prawa do wyrażenia sprzeciwu i oczekujesz weryfikacji nadrzędnego

 

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w odpowiedzi na prośbę o ograniczenie, jeśli:

 

 • posiadamy Twoją zgodę; lub
 • ustanawiamy, wykonujemy lub bronimy roszczeń prawnych; lub
 • mamy chronić prawa innej osoby fizycznej lub

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które mają dla nas uzasadnione interesy na podstawie prawnej, jeśli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, możemy wykazać, że mamy uzasadnione interesy prawne, które naruszają Twoje prawa i wolności.

Prawo do uzyskania kopii środków zabezpieczających dane osobowe, które są wykorzystywane w przypadku transferów poza Twoją jurysdykcję

Możesz poprosić o kopię lub odniesienie do zabezpieczeń, w ramach których Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską.

Możemy utajnić umowy dotyczące transferu danych w celu ochrony warunków handlowych.

Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzoru

Masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzoru, jeśli masz wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy, abyś najpierw spróbował/-a rozwiązać problem z nami, chociaż masz prawo w każdej chwili skontaktować się z organem nadzorczym.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą politykę prywatności z powodu zmian w naszej firmie lub zmiany

wymogów prawnych. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, zamieścimy

informację na naszej stronie internetowej przed wejściem zmian w życie i, w razie potrzeby, wyślemy do Ciebie bezpośrednią informację o tej zmianie.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące HRG i prywatności lub swoich praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem GBTPrivacy@amexgbt.com lub na stronie:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU UK

W większości przypadków poprosimy Cię o pisemne złożenie skargi. Zbadamy Twoją skargę i na odpowiemy Ci pisemnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania. Jeśli nie udzielimy odpowiedzi lub jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany/-a odpowiedzią, którą od nas otrzymasz, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

Polityka prywatności Hogg Robinson Group

Hogg Robinson Group (HRG) dostarcza niniejszą politykę prywatności, aby opisać, w jaki sposób możemy zbierać, wykorzystywać, udostępniać i w inny sposób przetwarzać Twoje dane osobowe, jako pracownika jednego z naszych klientów korporacyjnych lub innej osoby, której oferujemy nasze usługi – podróże,

spotkania i wydarzenia oraz powiązane produkty i usługi – za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, kanałów komunikacyjnych lub innych środków online i offline, w relacji administrator- administrator.

 

Jeśli jesteś osobą podróżującą klienta HRG, dla którego HRG działa jako administrator danych, oświadczenie o ochronie prywatności Twojego pracodawcy reguluje sposób zbierania i wykorzystywania Twoich danych, z

wyjątkiem danych, które zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem naszych stron internetowych (szczegóły powyżej).

Aby uzyskać informacje na temat prywatności związane z danymi, które zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem naszych stron internetowych, przeczytaj powyższą Politykę prywatności – dane zbierane i przetwarzane za pośrednictwem naszej strony (stron).

HRG jest w całości własnością American Express Global Business Travel (GBT). Jeżeli udostępniamy Twoje dane osobowe GBT zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, GBT będzie przetwarzać je zgodnie z Polityką prywatności GBT.

Podsumowanie głównych zagadnień

 

Jakie informacje

zbieramy:

zbieramy informacje o Tobie w związku z rejestracją, użytkowaniem, zakupem lub

zapytaniami dotyczącymi naszych usług.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane:

wykorzystujemy Twoje dane, aby świadczyć usługi, przetwarzać płatności, obsługiwać nasze strony internetowe i aplikacje, wprowadzać produkty i usługi, tworzyć analizy biznesowe i przestrzegać prawa.
 

 

Jak udostępniamy

Twoje dane:

zawarliśmy umowę z Twoim pracodawcą lub sponsorem podróży, który jest naszym klientem korporacyjnym, i udostępniamy Twoje dane jemu oraz naszym partnerom, dostawcom usług podróżnych i sprzedawcom, aby dokonywać rezerwacji podróży i

świadczyć nasze usługi. Nie sprzedajemy informacji stronom trzecim, aby umożliwić im samodzielną sprzedaż swoich produktów lub usług bezpośrednio Tobie.

Marketing i Twoje wybory: wykorzystujemy Twoje dane, abyśmy mogli się promować i szanować Twoje wybory dotyczące tego, w jaki sposób przekazujemy Ci informacje marketingowe.
 

Międzynarodowe

transfery:

przekazujemy Twoje dane poza kraj ojczysty zgodnie z prawem. Niezależnie od tego, gdzie przekazywane są Twoje dane osobowe, są one chronione zgodnie z naszymi Zasadami ochrony danych.
 

Twoje prawa:

masz prawo do otrzymywania informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane oraz do uzyskania dostępu, przekazywania, poprawy, usunięcia lub sprzeciwu, na żądanie i bezpłatnie, w związku z naszym wykorzystaniem Twoich danych.
 

Zmiany:

poinformujemy Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce prywatności, umieszczając taką informację na naszej stronie internetowej przed jej wejściem w życie i, w razie potrzeby, bezpośrednio informując Cię o zmianie.
 

 

Kontakt:

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod

adresem GBTPrivacy@amexgbt.com lub:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf

 

London E14 5HU UK

 

Jakie informacje zbieramy

Informacje o koncie – jeśli kontaktujesz się z nami, rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub

świadczymy Ci usługi, zbieramy informacje o Tobie. Możesz przekazać nam informacje samodzielnie lub może je przesłać Twój pracodawca lub sponsor podróży. Informacje te mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, pracodawcę i adresy fizyczne. Możemy również poprosić podróżnych o numer paszportu, płeć i datę urodzenia. Jeśli zarezerwujemy podróż dla Twoich towarzyszy podróży, możemy zebrać podobne informacje na ich temat. Informacje o koncie trafiają do Twojego profilu podróżnego, w którym przechowujemy informacje niezbędne do zarezerwowania Twojej podróży i świadczenia Ci naszych usług.

Możesz podać więcej informacji na swoim profilu podróżnego, w tym dane uwierzytelniające dla osób często podróżujących, identyfikatory rządowe i dane kontaktowe w nagłych wypadkach.

Informacje o podróży – jeśli zarezerwujesz podróż z nami, zbieramy dane dotyczące Twojej podróży (takie jak lokalizacja przylotu i wylotu, linia lotnicza, hotel i wynajem samochodu) oraz wszelkie inne informacje potrzebne do dokonania rezerwacji. Możemy również zbierać informacje specjalnych kategorii w celu zapewnienia dostępności, preferencji dotyczących posiłków lub innych żądanych usług.

Informacje o płatności – aby płacić za rezerwacje i inne transakcje za pośrednictwem naszych usług, zbieramy informacje o kartach płatniczych i inne szczegóły niezbędne do przetwarzania płatności.

Dokładna lokalizacja – poza informacjami o lokalizacji, które otrzymujemy poprzez plany podróży lub adres IP, możemy w pewnych okolicznościach zebrać informacje o dokładnej lokalizacji. Możemy je otrzymać za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych za Twoją zgodą. Ponadto, jeśli Twój pracodawca zawarł z nami umowę o świadczeniu usług związanych z lokalizacją w nagłych wypadkach, możemy pobrać od American Express informacje o lokalizacji Twoich ostatnich transakcji kartami American Express i udostępnić je pracodawcy w sytuacjach awaryjnych (takich jak klęski żywiołowe) zgodnie z ich umową zawartą z American Express.

 

Prawo europejskie i Twoja prywatność

Dowiedz się więcej o swoich prawach wynikających z prawa UE Dowiedz się więcej o naszych uzasadnieniach przetwarzania danych osobowych

Dowiedz się więcej o tym, jak długo przechowujemy dane osobowe

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Dostarczamy Ci nasze produkty i usługi – wykorzystujemy Twoje dane, aby zarezerwować podróż, organizować spotkania i wydarzenia, przygotowywać plany podróży i faktury, informować Cię o naszych produktach i usługach, zapewniać obsługę klienta, zarządzać kontem i zapewniać pomoc w nagłych wypadkach Tobie i Twojemu.

Dostarczamy nasze produkty i usługi klientom korporacyjnym – wykorzystujemy Twoje dane, aby zapewnić podróż, spotkania i wydarzenia, doradztwo, informacje biznesowe i inne powiązane usługi Twojemu pracodawcy lub sponsorowi podróży, aby przestrzegać naszych umów z nimi, informować ich o naszych produktach i usługach oraz pomóc im w zapewnieniu zgodności z ich politykami.

Przetwarzamy płatności – wykorzystujemy Twoje dane do przetwarzania transakcji i zapewnienia

odpowiedniej obsługi klienta.

Obsługujemy strony internetowe i aplikacje mobilne – używamy danych urządzenia do monitorowania i

 

ulepszania wydajności i zawartości naszych usług, dostarczania aktualizacji, analizowania trendów i korzystania z naszych usług oraz mierzenia skuteczności naszych reklam i ofert.

Prowadzimy i usprawniamy naszą działalność – wykorzystujemy Twoje dane do przestrzegania zasad i procedur w naszej firmie, do celów księgowych i finansowych, w celu wykrywania lub zapobiegania oszustwom lub działalności przestępczej, do wykonywania, analizowania i ulepszania naszej działalności i usług oraz w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

Marketing i Twoje wybory

Możemy wykorzystywać dane osobowe do informowania Cię o naszych produktach i usługach lub usługach powiązanych firm (takich jak restauracje, produkty konsumenckie, wycieczki i rozrywka), aby pomóc nam określić, czy możesz być zainteresowany/-a nowymi produktami lub usługami, a także przedstawić treści

reklamowe dostosowane do Twoich zainteresowań, lokalizacji lub podróży (za Twoją zgodą lub zgodnie z prawem). Aby dokonywać wyborów dotyczących sposobu, w jaki się promujemy, możesz ustawić preferencje w swoim profilu podróżnym. Jeśli chcesz, abyśmy przestali wysyłać Ci wiadomości marketingowe, możesz także postępować według instrukcji umieszczonych w naszych komunikatach.

Wysyłamy Ci również wiadomości, które są niezbędne dla świadczenia naszych usług; na przykład,

komunikujemy się z Tobą w sprawie Twojej podróży, obsługi konta, spełnienia Twoich żądań lub w innych sprawach zgodnie z wymogami prawnymi. Niektóre z tych wiadomości usługowych zawierają informacje przedstawione w ramach naszej relacji z Twoim pracodawcą lub sponsorem podróży (na przykład

wiadomości, które pomagają w przestrzeganiu zasad dotyczących podróży). Jeśli zrezygnujesz z wiadomości marketingowych, nadal będziesz otrzymywać wiadomości usługowe.

Jak udostępniamy Twoje dane

Twój pracodawca lub sponsor podróży – usługi są świadczone na podstawie umów z Twoim pracodawcą lub sponsorem podróży. Udostępniamy im Twoje informacje, aby umożliwić im zarządzanie podróżami

służbowymi, spełnianie obowiązku opieki nad ich pracownikami i zapewnienie zgodności z ich zasadami. Na prośbę Twojego pracodawcy lub sponsora podróży możemy również udostępniać informacje ich kontrahentom.

W ramach spółek American Express, GBT i HRG – udostępniamy informacje firmie American Express oraz jej podmiotom zależnym, abyśmy mogli prowadzić, analizować i ulepszać produkty oraz usługi związane z

kartami kredytowymi oraz podróżami oferowane Ci przez Twojego pracodawcę lub sponsora podróży. Udostępniamy również informacje połączonej spółce GBT i HRG, aby dostarczać i udoskonalać produkty oraz usługi podróżne oferowane przez GBT i HRG. Udostępnianie danych American Express, GBT i HRG jest zgodne z prawem i podlega odpowiednim zabezpieczeniom umownym.

W ramach naszej sieci partnerów podróżnych – jeśli podróżujesz do krajów obsługiwanych przez jedno z naszych lokalnych biur podróży, może ono mieć dostęp do informacji Twoim o koncie, informacji o podróży i innych informacji niezbędnych do świadczenia usług podróżnych, które możesz zażądać Ty, Twój pracodawca lub sponsor podróży.

Dostawcy podróżni i inni dostawcy usług podróżnych – udostępniamy informacje dostawcom podróżnym (na przykład liniom lotniczym i hotelom) i dostawcom usług podróżnych (na przykład systemom dystrybucji

biletów i dostawcom aplikacji podróżnych), a także obydwu dostawcom, w razie potrzeby, aby zarezerwować Twoją podróż i świadczyć usługi związane z podróżowaniem Tobie i Twojemu pracodawcy. Nie sprzedajemy

informacji stronom trzecim, aby umożliwić im samodzielną sprzedaż swoich produktów lub usług bezpośrednio Tobie.

Sprzedawcy – udostępniamy informacje sprzedawcom, którzy funkcjonują w naszym imieniu, jak na przykład sieć lokalnych biur podróży, planistów spotkań i wydarzeń, dostawców usług wizowych i paszportowych,

aplikacji mobilnych i twórców oprogramowania oraz dostawców zapewniających wsparcie IT, hosting danych,

 

usługi marketingowe i komunikacyjne oraz pobierania opłat. Sprzedawcy ci mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych do funkcjonowania, zgodnie z naszymi umowami.

Wiedza biznesowa – współpracujemy z GBT, łącząc dane wielu osób, aby tworzyć zbiorcze statystyki, które nie identyfikują Cię osobiście. Wykorzystujemy te dane do zrozumienia trendów biznesowych oraz spostrzeżeń i możemy je udostępniać stronom trzecim.

Transfery biznesowe – jeśli negocjujemy lub finalizujemy transakcję obejmującą całość lub część działalności (na przykład reorganizację, fuzję, sprzedaż lub przejęcie), możemy ujawnić informacje stronom trzecim zaangażowanym w transakcję w zakresie dozwolonym przez prawo.

W stopniu wymaganym lub dozwolonym przez prawo – możemy ujawniać informacje organom regulacyjnym, sądom i agencjom rządowym, jeżeli uważamy, że jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, regulacje lub proces prawny, lub w celu obrony interesów, praw lub majątku HRG lub innych.

Możemy także udostępniać dane osobowe innym stronom zgodnie z Twoimi wskazaniami lub za Twoją zgodą.

Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe

Utrzymujemy rozsądne administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Przechowujemy Twoje dane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług i do zgodnych z prawem celów biznesowych, chyba że

przepisy ustawowe lub wykonawcze lub spory sądowe i dochodzenia regulacyjne zobowiązują nas, aby zachować je przez dłuższy czas.

Międzynarodowy transfer

Możemy przekazać Twoje dane do jurysdykcji poza Twoim krajem, jeśli jest to konieczne do celów opisanych tutaj, w tym do krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak Twój kraj.

Strony otrzymujące mogą być zlokalizowane w krajach, w których znajdują się HRG oraz podmioty powiązane oraz w jurysdykcjach, do których możesz się udać. Aby chronić takie informacje, transfery będą wykonywane w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym w stosownych przypadkach podlegający odpowiednim klauzulom umownym. Bez względu na to, gdzie przetwarzamy Twoje informacje, ochraniamy je w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem oraz naszymi Zasadami ochrony danych.

Twoje prawa

Jeśli utworzyłeś/-aś u nas konto online i chciałbyś/chciałabyś zaktualizować przekazane nam informacje, możesz uzyskać dostęp do swojego konta, aby przeglądać i wprowadzać zmiany lub korekty swoich danych. Możesz również mieć prawo do otrzymywania informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane oraz do uzyskania dostępu, przekazywania, poprawy, usunięcia lub sprzeciwu, na żądanie i bezpłatnie, w związku z naszym wykorzystaniem Twoich danych. Pamiętaj, że możemy zachować pewne informacje do prowadzenia rejestru, do wypełnienia wszelkich transakcji rozpoczętych przed Twoją prośbą lub do innych celów dozwolonych przez prawo.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą politykę prywatności z powodu zmian w naszej firmie lub zmiany wymogów prawnych. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, zamieścimy

informację na naszej stronie internetowej przed wejściem zmian w życie i, w razie potrzeby, wyślemy do Ciebie bezpośrednią informację o tej zmianie.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące HRG i prywatności lub swoich praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem GBTPrivacy@amexgbt.com lub na stronie:

 

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU UK

W większości przypadków poprosimy Cię o pisemne złożenie skargi. Zbadamy Twoją skargę i na odpowiemy Ci pisemnie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli nie udzielimy odpowiedzi lub jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany/-a odpowiedzią, którą od nas otrzymasz, możesz mieć prawo złożyć skargę do organu nadzoru.